RODO

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylające dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej znane jako "RODO". Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora: Exeib sp.. z o.o., ul. J. Brzechwy 14, 51-141 Wrocław informujemy, że – wchodząc na nasze strony internetowe oraz zlecając wykonanie świadczonych przez nas usług – zgadzają się Państwo na to, by Państwa dane osobowe były przetwarzane przez administratora danych osobowych. Państwa dane osobowe podlegają przetwarzaniu w celu:
• zawarcia, wykonania i kontynuacji umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora,
• wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
• ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń
• marketingu bezpośredniego
• tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)
• weryfikacji wiarygodności płatniczej
• wsparcia obsługi
• szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) – w zakresie monitoringu wizyjnego w obiektach administratora.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu kontynuacji umowy licencji).
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres adekwatny, ale nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
6. Posiadają Państwo uprawnienie do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Mają Państwo uprawnienie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
9. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
Wg RODO:

1/ "dane osobowe" to informacje o osobie fizycznej - konkretnie zidentyfikowanej lub możliwej do takiej identyfikacji ("osobie, której dane dotyczą");
2/ „możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna” to osoba, którą można zidentyfikować (bezpośrednio albo pośrednio), zwłaszcza w oparciu o:
• identyfikator taki jak:
imię i nazwisko,
numer identyfikacyjny,
dane o lokalizacji,
identyfikator internetowy
szczególne czynniki dookreślające tożsamość osoby fizycznej (ekonomiczną, fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, kulturową , psychiczną czy społeczną)
3/ "przetwarzanie" to operację bądź zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, także w sposób zautomatyzowany, jak np.
 adaptowanie lub
 dopasowywanie lub
 łączenie,
 modyfikowanie,
 niszczenie.
 ograniczanie,
 organizowanie,
 pobieranie,
 porządkowanie,
 przechowywanie,
 przeglądanie,
 rozpowszechnianie albo inne udostępnianie,
 ujawnianie poprzez przesłanie,
 usuwanie,
 utrwalanie,
 wykorzystywanie,
 zbieranie,

4/ "administrator" to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka bądź inny podmiot, który w sposób samodzielny bądź wspólnie z innymi ustala cel oraz sposób przetwarzania danych osobowych (również w prawie Unii Europejskiej lub w prawie Rzeczpospolitej Polskiej) W sprawie Państwa danych osobowych mają odpowiednie zastosowanie regulacje zawarte w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, zwłaszcza w RODO oraz w stosownej ustawie o ochronie danych osobowych. Służą Państwu wszelkie uprawnienia w tym zakresie. Wszelkie zagłoszenia w tym zakresie prosimy dokonywać pod adresem firmowym. W naszym przedsiębiorstwie ustanowiona została własna Procedura Ochrony Danych Osobowych.